divendres, 9 de setembre de 2016

Unitats didàctiques

BENVINGUTS!!!

-SEQÜENCIACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ
BIOLOGIA i GEOLOGIA DE  4t ESO  curs 2016-17:
Les unitats didàctiques que es desenvoluparan aquest curs són les següents:
1r TRIMESTRE: setembre-desembre
Unitat 1: Estructura i dinàmica de la Terra
Unitat 2: Tectònica i relleu
Unitat 3: La història de la Terra
2n TRIMESTRE: gener-març
Unitat 6: L’organització cel.lular dels éssers vius
Unitat 7: Herència i genètica
Unitat 8: La informació i la manipulació genètica
3r TRIMESTRE: abril- juny
Unitat 9:L’origen i l’evolució de la vida
Unitat 4 : Estructura i dinàmica dels ecosistemes
Unitat 5: L’activitat humana i el medi ambient
*CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


La matèria de Biologia i Geologia de 4t ESO es qualificarà de la següent manera:
Proves escrites( exàmens o controls) : 60%.
  • La nota mínima per fer mitjana amb les altres notes és de 4, si la mitjana  no és igual o supera el 5 l‘avaluació queda suspesa automàticament.
  • Si l’alumnat presenta moltes faltes d’ortografia (més de 10 diferents) se li pot baixar la nota fins a un 10%.
  • Els exàmens no realitzats sense justificar comptaran com un zero, i per tant, pot fer suspendre l’avaluació. És decisió del professorat responsable el fet de repetir o no l’examen.
Treballs, deures i llibreta de classe : 30%
Actitud: 10%.

  • El lliurament amb retard de qualsevol de les tasques encomanades també pot  baixar la nota.
  • El professorat podrà proposar a l’alumnat, sempre i quan ho trobi adient, activitats o proves per a recuperar els trimestres suspesos.
  • Els treballs demanats s’han de realitzar obligatòriament.
  • A final de curs, es realitzarà una prova final global a tot l’alumnat per tal d’avaluar el procés d'aprenentatge de tot l'any. Per a l’alumnat que tingui l’assignatura aprovada, aquesta prova farà mitjana amb la resta de proves del 3r trimestre. Per a l’alumnat que tingui l’assignatura suspesa, aquesta prova servirà per a la seva recuperació (farà la mitjana amb  la nota del 40% corresponent a treballs, deures, llibreta.... si la mitjana no és superior a 5 l’alumne/a no superarà l’assignatura).
  • Si en juny l’alumne/a no supera positivament  l'assignatura s’haurà d’examinar en setembre de tot el curs realitzant una prova escrita que comptarà un 70% i les tasques d‘estiu encomanades que suposaran un 30% i lliurarà el mateix dia del la prova escrita.